ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOL RIJSWIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOOL RIJSWIJK

Deze voorwaarde zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijschool Rijswijk worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. (‘Overeenkomsten’)

Onder Rijschool Rijswijk wordt verstaan: De Rijschool Rijswijk.

Onder de cursist(e) wordt verstaan: de persoon die zich tot  Rijschool Rijswijk/ rij-instructeur wendt voor het volgen van rij-opleidingen/ rijlessen/ examens e.d. ( oftewel hierna te noemen rij-onderricht);

Onder CBR/CCV/BNOR wordt verstaan: de instantie die de rijvaardigheid toetst met inbegrip van tussentijdse toetsen, praktijkexamens, theorie-examens e.d. ( hierna ook te noemen het onderzoek);

Onder rij-instructeur(s) wordt verstaan: de persoon die rij-onderricht geeft aan de cursist(e) en als werknemer met een arbeidsovereenkomst of franchisenemer ( zelfstandig ondernemer die gebruik maakt van de naam en faciliteiten van Rijschool Rijswijk) werkzaam is bij Rijschool Rijswijk.

Onder lessen wordt verstaan: praktijk- en theoriegerichte opleidingen/ cursussen, zoals auto( motor) rijlessen, theoriecursussen e.d..

Algemeen:

Rijschool Rijswijkgevestigd en hoofdkantoorhoudende te Rijswijk, verricht zijn rij-onderricht onder deze algemene voorwaarden. In alle gevallen waarin door Rijschool Rijswijken/of rij-instructeurs van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht;

Beginvoorwaarden:

Voor praktijkrijlessen dient de cursist(e) 16,5 jaar of ouder te zijn. Tijdens de eerste rijles dient dit aangetoond te worden met een geldige legitimatiebewijs; Gedurende alle rijlessen neemt de cursist(e) naast de leskaart ook een geldig legitimatiebewijs mee; Bij het afnemen van diensten van Rijschool Rijswijk gaat de cursist(e) automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van  Rijschool Rijswijk.

Artikel 1- Rijschool Rijswijk:

De lessen worden gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (W.R.M.); Alle rij-instructeurs van  Rijschool Rijswijk zijn verzekerd tegen ongevallen inzittende, aansprakelijkheid jegens cursisten gedurende de rijles en hebben een uitgebreide les(motor)voertuigenverzekering;

De cursist(e) ontvangt zo veel mogelijk les van dezelfde rij-instructeur; de cursist is verplicht: Tijdens de rijlessen aanwezig te zijn en de aanwijzing van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

De lessen zullen worden benut voor het geven van praktijk-en/of theorieles, uitleg, informatie, noteren van afspraken e.d.;

14 Dagen na de datum van betaling van het onderzoek en ontvangst van de vereiste documenten heeft de cursist(e) het recht om een bewijs van de aanvraag voor het onderzoek op te vragen bij zijn/haar rij-instructeur. Rijschool Rijswijk/rij-instructeur verplicht zich deze de eerst volgende rijles te overhandigen aan de cursist(e), mits deze is geaccepteerd door het CBR/CCV/BNOR. De examendatum en de examentijd zullen in overleg met de rij-instructeur in een later stadium van de opleiding worden vastgelegd;

De cursist(e) die een onderzoek heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR/BNOR/CCV tot het afleggen van het onderzoek de beschikking hebben over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, of dan wel een vervangende les(motor)voertuig;

De rij-instructeurs en/of  Rijschool Rijswijkbehouden het recht om gemaakte afspraken ten alle tijden te kunnen wijzigen/ annuleren als gevolg van ongeval, spoedexamens, verkeers- en weersomstandigheden, ziekte, onvoorziene omstandigheden etc. Er zal een nieuw afspraak gemaakt worden of, bij langdurig uitval, zal er een vervangende rij-instructeur worden ingezet. In dit geval zullen de gemiste lessen niet worden doorberekend aan de cursist(e);

De rij-instructeurs en/of  Rijschool Rijswijk mogen de praktijk-en/of theorieopleidingen van de cursist(e) per direct beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist(e) en/of zijn/haar gedragingen, die van oorzaak kunnen zijn door bijv. medische en/of psychische problemen, onder invloed van drugs, medicijnen, alcohol e.d.;

Bij artikel 1 genoemde is de cursist(e) voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door Rijschool Rijswijk al betaald examengeld (CBR/CCV/BNOR) te vergoeden. Indien lesgelden ineens of in

termijnen bij vooruitbetaling is voldaan per bank t.n.v.  Rijschool Rijswijk, dan zal  Rijschool Rijswijk het bedrag restitueren onder aftrek van de voorgaand vermelde kosten. Bij tussentijdse beëindiging worden de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen doorberekend voor de losse lesprijs;

10.  Bij artikel 1 genoemde zal bij het volgen van klassikaal theorieopleidingen geen restitutie plaatsvinden;

11.   Rijschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor eventuele medische beperkingen, zoals vermeldt in de Eigen Verklaring. Mocht de cursist(e) toch rijlessen of een onderzoek verrichten waarbij (in een latere stadium) een medische beperking is geconstateerd, dan zal er geen restitutie en/of schadevergoeding plaatsvinden van reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen of ingeboekte onderzoek.

12.  De cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding over lessen die al reeds genoten zijn.

Artikel 2.- Verplichting cursist(e):

De cursist(e) dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de lessen ( door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 min. in acht genomen) en bij niet/ te laat verschijnen op het afgesproken lestijd zonder tijdige afzegging, wordt de gehele lesprijs in rekening gebracht;

Bij verhindering van de afgesproken praktijkles dient de cursist(e) deze minimaal 48 uur van te voren telefonisch of persoonlijk ten kantore af te melden;  de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van  Rijschool Rijswijk te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Rijschool Rijswijk of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;

Bij verhindering van de afgesproken klassikale theoriecursus dient de cursist(e) deze minimaal 48 uur van te voren telefonisch af te melden;

De cursist(e) heeft recht op kosteloos annulering binnen 7 dagen na aanmelding (via internet, telefonisch of persoonlijk). Artikel 2.2 en 2.3 blijven hierbij van kracht;

Verhindering zoals genoemd in art. 2 kan uitsluitend op werkdagen ( ma. t/m vrij.) van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdagen en zondagen alsmede erkende nationale feestdagen worden niet meegerekend. Te late afzeggingen worden volledig doorberekend;

Een te laat geannuleerde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege dringende reden, uitsluitend een begrafenis van een overledene in de naaste familie ( t/m 2e graads) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. (de cursist(e) is genoodzaakt om de verhindering d.m.v. overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij  Rijschool Rijswijk/rij-instructeur);

De cursist(e) dient alle aanwijzigingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;

De cursist(e) is verplicht de overeengekomen lesschema na te komen, zoals bijv. de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen lessen per week, tot aan de datum en tijd van het praktijkexamen;

De cursist(e) dient voor de praktijklessen minimaal 2 rijlessen achtereenvolgend ( een blokuur) op te nemen minimaal 1 keer per week.

Artikel 3.- Lessen (praktijkgericht):

Lespakketten kunnen worden voldaan in één keer of in twee gelijke termijnen per bank aan Rijschool Rijswijk, of contant per les aan de rij-instructeur waarbij het onderzoek, uit het pakket, vooruit wordt voldaan aan  Rijschool Rijswijk per bank of contant;

Indien een lespakket in één keer wordt voldaan, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van  Rijschool Rijswijk, voor aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket;

Indien een lespakket in twee gelijke termijnen wordt voldaan, dient de eerste termijn van het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van  Rijschool Rijswijk, voor aanvang van de eerste les behorende tot dat pakket. De tweede termijn dient voor aanvang van de tweede helft van de lessen uit het pakket, doch niet later dan 21 dagen na betaling van de eerste termijn te zijn bijgeschreven op rekening van  Rijschool Rijswijk;

Lespakketten verliezen hun geldigheid na een onderbreking van teniminste 3 aan één gesloten maanden vanaf de laatst gevolgde les en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen;

Lespakketten met inbegrip van onderzoeken hebben een totale geldigheidsduur van max 2 maanden genomen vanaf de eerste rijles, indien de cursist(e) een betalingachterstand heeft wordt in rekening gebracht.

De cursist(e) mag een  lespakket beëindigen mits de cursist(e) ieder week minimaal één blokuur rijles heeft genoten. De cursist(e) is in dit geval voor de praktijklessen gehouden de prijs van de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen, vermeerderd met administratiekosten, alsmede het door  Rijschool Rijswijk al betaald examengeld (CBR/CCV/BNOR) te vergoeden. Indien lesgelden ineens of in termijnen bij vooruitbetaling is voldaan per bank t.n.v. Rijschool Rijswijk, dan zal  Rijschool Rijswijk het bedrag

restitueren onder aftrek van de voorgaand vermelde kosten. Bij tussentijdse beëindiging worden de reeds genoten rijlessen/ te laat geannuleerde rijlessen doorberekend voor de losse lesprijs;

De cursist(e) dient een beëindiging van een lespakket schriftelijk te melden bij de rijschool. Artikel 3 blijven hierbij van kracht.

Mocht de cursist(e) meer rijlessen nodig hebben dan de rijlessen uit het pakket, dan dient de cursist(e) losse rijlessen bij te kopen voor hij/zij het onderzoek mag verrichten. Dit wordt gezien als een uitbreiding van het pakket. De losse lesprijs wordt gehanteerd tot aan de dag van slagen voor het onderzoek.

Artikel 4.- Lessen (theorie gericht):

Bij het ontvangen van theorieboeken, CD-Roms, volgen van theoriecursussen e.d. wordt een contante of bank betaling gehanteerd;

Indien betaling per bank plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op de rekening van Rijschool Rijswijk voor aanvang van de cursus/ ontvangst producten;

Indien betaling per contante plaatsvindt, dient het gehele verschuldigde bedrag 7 dagen voor aanvang van de cursus/ ontvangst producten te worden voldaan bij de rij-instructeur of  Rijschool Rijswijk;

Aangekochte goederen als theorieboeken, CD-Roms e.d. worden niet retour genomen door Rijschool Rijswijk en/of rij-instructeur;

De toegangsgegevens voor de theoriecursus online worden digitaal toegezonden na ontvangst betaling;

Rijschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor de theoriecursus online. De cursus is in beheer van TrafficTrainer. Het eventueel niet of niet goed functioneren van de onlinecursus valt onder de verantwoordelijkheid van de maker van de cursus;

Rijschool Rijswijk kan niet instaan voor schade, overlast of andere problemen van welk aard dan ook die ontstaan door of voortvloeien uit het gebruik van de theoriecursus online.

Artikel 5.- Betaling:

Rijschool Rijswijk is gerechtigd een bedrag van inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De cursist(e) dient deze kosten voor aanvang van de eerste les per bank te voldoen;

Rijschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor vooruitbetalingen die rechtstreeks bij de rij-instructeur zijn voldaan, hetzij per contanten of per bank/giro t.n.v. de rij-instructeur:

Tenzij anders is overeengekomen met Rijschool Rijswijk/ rij-instructeur, dienen de kosten van het onderzoek voor de 1e les of in de beginfase van de opleiding te worden voldaan, uiterlijk 2e rijles (2e lesuur);

Rijschool Rijswijk is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen. De cursist(e) heeft in dit geval het recht om de opleiding per direct stop te zetten, van welke hij/zij gebruik kan maken tot maximaal twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging;

De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Rijswijk dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend. Indien betalingen uitblijven, wordt bij 2 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering verzonden. Indien 8 dagen na de herinnering het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan zal de cursist(e) worden aangemaand bij incassobureau, waarbij Rijschool Rijswijk administratiekosten in rekening zal brengen. Indien 2 dagen na aanmanen het volledige factuurbedrag niet is voldaan, dan is de cursist(e) automatisch in verzuim. Als dan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2 % op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt;

Mocht na de gehele voorgaande procedure geen betaling plaatsvinden, dan zal  Rijschool Rijswijk en/of rij-instructeur Incasso in schakelen, welke incassobureau de vordering zal trachten te incasseren. Alsdan is Rijschool Rijswijk gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de Rijschool Rijswijk in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de incassobureau zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Rijschool Rijswijk minder schade lijdt.

10.  Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is  Rijschool Rijswijk gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De  Rijschool Rijswijk dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 6.- Het onderzoek:

Op alle onderzoeken zijn naast de algemene voorwaarden van Rijschool Rijswijk ook de algemene voorwaarden van het CBR/CCV/BNOR van toepassing. U kunt de voorwaarde van het CBR/CCV/BNOR inzien op de rijschool of op de website van het CBR;

Rijschool Rijswijk is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het onderzoek door te berekenen aan de cursist(e).  Rijschool Rijswijk verplicht zich op verzoek van de cursist(e) een schriftelijke specificatie van de prijswijziging te geven.

Artikel 7.- Verhinderingen/annuleringen voor het onderzoek:

Rijschool Rijswijk is niet aansprakelijk voor de verhinderingen voor het onderzoek waarbij de schuld ligt bij de cursist(e) ( zoals te laat verschenen op afspreekpunt, geen geldige documenten, of dan wel ander soort annulering door de cursist(e);

Bij verhinderingen/ annuleringen, zoals vermeldt in artikel 7 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;

Indien een verhindering van het onderzoek is ontstaan door dringende redenen, uitsluitend betreffende een begrafenis/ crematie in de familie t/m 2e graad of als de cursist(e) met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis op de dag van het onderzoek, dan is Rijschool Rijswijk en het CBR/BNOR/CCV gerechtigd een bedrag voor administratiekosten in te houden. Het restant wordt overgemaakt naar de bank/giro rekening van de cursist(e). Of er wordt een nieuw onderzoek geboekt voor de cursist(e) na bijbetaling van de doorbelaste kosten;

Bij ontstaan van verhindering zoals vermeldt in artikel 7, is de cursist(e) genoodzaakt om de verhindering schriftelijk binnen 14 dagen d.m.v. een overlijdensakte of doktersverklaring aan te tonen bij het CBR. Wanneer de cursist(e) niet in staat is de verhindering op deze wijze aan te tonen, dan zal Rijschool Rijswijk de verhindering afhandelen zoals vermeldt in artikel 7;

Wanneer de cursist(e) niet minimaal 1 keer per week 2 rijlessen achterelkaar ( oftewel een blokuur per week) rijlessen volgt, of danwel te veel absent is voor de rijlessen, is de rij-instructeur gerechtigd om het examen niet bij te wonen en de lesauto niet mee te geven voor het onderzoek;

Als de cursist(e) nog betalingen moet verrichten op de dag van het onderzoek, dient de cursist(e) de betaling te geschieden per bank of contanten, voor het onderzoek. Als er geen betaling is ontvangen van de openstaande schuld, is de rij-instructeur gerechtigd om het onderzoek niet bij te wonen en de lesauto niet mee te geven voor het onderzoek. De openstaande schuld blijft hierdoor alsnog een betalingsverplichting dat alsnog voldaan dient te worden.;

In geval van artikel 7 kan de cursist(e) geen aanspraak maken op enige restitutie en/of (schade)vergoeding;

Rijschool Rijswijk/ rij-instructeurs zijn niet aansprakelijk voor onderzoeken die al reeds zijn genoten of voor het resultaat van het onderzoek. En de cursist(e) kan geen aanspraak maken op enige restitutie/ (schade)vergoeding hiervoor.

Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen

Artikel 8.- Vrijwaring:

8.1 Rijschool Rijswijk vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en over rijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
8.2 Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Rijswijk volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn en/of haar rekening nemen.

Artikel 9.- Beëindiging lesovereenkomst:

Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de  Rijschool Rijswijk

worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen,mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode(bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2.

Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voorde reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door  Rijschool Rijswijk al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden.

Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten. De reeds genoten rijlessen zullen worden gewaardeerd tegen de op dat moment geldende prijs van een losse rijles.

Rijschool Rijswijk kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen,

dat van  Rijschool Rijswijk redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor  Rijschool Rijswijk nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 10 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.

Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Rijswijk betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief,voor zover de Rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.

De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Rijschool Rijswijk wil volgen, informeert de leerling de Rijschool per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 10.- Overtreding boeten:
10.1 De cursisten en de rij-instructeur van Rijschool Rijswijkzijn samen verantwoordelijk van bepaalde overtredingen en zal bij overtreding ieder 50% schuldig zijn. 
10.2 De overtredingen gaan in voor te hard rijden en door rood licht rijden, samen zullen zij het boeten bedrag ieder 50% schuldig zijn en met de betaling over eens komen. Voor de motorrijlessen is de cursisten zelf 100% verantwoordelijk voor overtredingen.

Artikel 11.- Klachten/ Geschillen:

Klachten dienen ten alle tijden schriftelijk per aangetekende post te worden doorgegeven aan  Rijschool Rijswijk; Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.- Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Rijschool Rijswijk verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Rijswijk: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij  Rijschool Rijswijk aan te tekenen verzet gehonoreerd.

*Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de lesovereenkomsten die door cursisten worden ondertekend en worden dan ook bij kennismaking samen ingezien. Op verzoek kunnen deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde ingezien worden op het kantoor van Rijschool Rijswijk of op de website www.Rijschoolrijswijk.nl

 

Translate »
Klantenservice - online
Hulp nodig?
Rijschool Rijswijk
Hoi,👋
Kan ik u ergens mee van dienst zijn?